Splnomocnenie na prepis auta: Ako uľahčiť proces prevodu vlastníctva vozidla

Pri predaji alebo kúpe automobilu je jedným z nevyhnutných krokov prepis vlastníctva vozidla na nového majiteľa. V niektorých prípadoch môže byť zložité zúčastniť sa tohto procesu osobne. Na riešenie tejto situácie môžete využiť splnomocnenie na prepis auta, ktoré umožňuje zastúpenie pri prevode vlastníctva.

Čo je splnomocnenie na prepis auta?

Splnomocnenie na prepis auta je právny dokument, ktorým splnomocniteľ udeľuje splnomocnencom právo zastúpenia vo veciach súvisiacich s prevodom vlastníctva vozidla. Toto zahŕňa podpísanie potrebných dokumentov a úkonov na úradoch v mene splnomocniteľa.

Kedy je splnomocnenie potrebné?

Splnomocnenie na prepis auta môže byť potrebné v nasledujúcich situáciách:

 1. Predávajúci alebo kupujúci nemôže byť osobne prítomný na príslušnom úrade (napr. Okresný úrad, oddelenie dopravy) kvôli chorobe, pracovným záväzkoch alebo iným dôvodom.
 2. Predávajúci alebo kupujúci nie je schopný získať potrebné dokumenty alebo ich doručiť na úrad.
 3. Predávajúci alebo kupujúci nemá dostatočné znalosti alebo skúsenosti s procesom prevodu vlastníctva vozidla.

Ako vypracovať splnomocnenie na prepis auta?

Pri vypracovaní splnomocnenia na prepis auta je dôležité dodržiavať tieto kroky:

 1. Identifikácia strán: Uveďte údaje o splnomocniteľovi (predávajúcom alebo kupujúcom) a splnomocnencovi (osobe, ktorá bude zastupovať). Medzi tieto údaje patria meno, adresa, dátum narodenia a rodné číslo.
 2. Popis vozidla: Presne uveďte údaje o vozidle, ktorého sa týka prepis vlastníctva. Tieto informácie zahŕňajú značku, model, rok výroby, VIN číslo a evidenčné číslo.
 3. Rozsah splnomocnenia: Jasne definujte, aké právomoci a povinnosti má splnomocnenec v súvislosti s prevodom vlastníctva vozidla. Môže to zahŕňať podpis zmluvy o kúpe, zaplatenie poplatkov, predloženie potrebných dokumentov a ďalšie úkony spojené s prepisom.
 4. Dátum a platnosť: Určte dátum, od ktorého je splnomocnenie platné, a jeho platnosť. Platnosť môže byť obmedzená na konkrétny časový úsek alebo trvať až do odvolania splnomocniteľom.
 5. Podpisy a overenie: Splnomocnenie by malo byť podpísané oboma stranami – splnomocniteľom a splnomocnencom. V niektorých prípadoch môže byť potrebné splnomocnenie overiť u notára alebo iného oprávneného úradníka.
 6. Prílohy: K splnomocneniu môžete pripojiť aj ďalšie dokumenty, ako napríklad kópiu technického preukazu vozidla alebo zmluvy o kúpe.

Čo je potrebné urobiť po vypracovaní splnomocnenia?

Po vypracovaní splnomocnenia by ste mali postupovať nasledovne:

 1. Zabezpečte, aby splnomocnenec mal všetky potrebné dokumenty vrátane splnomocnenia, technického preukazu vozidla, zmluvy o kúpe a ďalších prípadných dokladov.
 2. Splnomocnenec by mal navštíviť príslušný úrad (napr. Okresný úrad, oddelenie dopravy) a začať proces prevodu vlastníctva vozidla.
 3. Po úspešnom dokončení procesu by mal splnomocnenec informovať splnomocniteľa o výsledku a odovzdať mu všetky potrebné dokumenty.

Splnomocnenie na prepis auta je užitočný nástroj, ktorý uľahčuje proces prevodu vlastníctva vozidla v prípade, že predávajúci alebo kupujúci nemôže osobne vybaviť potrebné úkony. Pri jeho vypracovaní je dôležité dbať na presnosť údajov, jasne definovať rozsah splnomocnenia a dodržiavať príslušné právne požiadavky.